fbpx

Hosting por .

Política de privacidade

Grazas por visitar este sitio web.

Por favor, le detidamente os Termos e Condicións que constan neste documento, xa que o uso deste sitio web implica a expresa e plena aceptación dos mesmos, na versión publicada no momento no que accedes ao mesmo. Recomendámoslle que lea atentamente este documento cada vez que acceda ao sitio web para comprobar se houbo cambios nas condicións de uso e que o abandone se non está de acordo con ditos cambios.

TITULARIDADE E REXISTROS

No cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación, reflíctense os datos de titularidade deste sitio web:

 • Nome Comercial: Na Utopía (En diante, A EMPRESA)
 • Razón Social: Na Utopía
 • CIF: 53484885H
 • Nome Responsables: Lorena García Álvarez
 • Domicilio Social:
 • Correo electrónico: nautopia.gal@gmail.com

NAVEGACIÓN

A nosa páxina web conta con recursos técnicos razoables para proporcionar unha navegación segura e protexer toda a información recollida. Non obstante, debe ter en conta que, se ben aplicamos e implementamos as medidas para protexer a súa información, ningunha páxina web, transmisión por Internet, sistema informático ou conexión inalámbrica é absolutamente segura. A EMPRESA non se responsabilizará en casos de interrupción do servizo, mal funcionamento ou calquera inconveniente do que veña ocorrer por causas alleas a nós. Así, excluímonos de calquera responsabilidade por danos ou prexuízos derivados de presenza de virus ou calquera tipo de incidente orixinado ou introducido no sistema informático por intermedio de hackers ou de terceiros que accedan á páxina web.

Vínculos a outras páxinas web: Para a súa comodidade, esta páxina web contén vínculos con outras páxinas que poden posuír políticas de privacidade diferentes. Recomendamos examinar as súas respectivas cláusulas sobre protección de datos. Non se intercambiarán datos de carácter persoal con calquera páxina externa, baixo ningún concepto. Tampouco nos facemos responsables nin do contido, nin de calquera outro aspecto relacionado con páxinas web pertencentes ou dirixidas por terceiros. Así, informámoslle que non podemos exercer control algún sobre o seu mantemento e contido, polo tanto, non podemos garantir que os hipervínculos punteiros ou outras funcións de ligazón dispostas nestes sitios, sexan correctas no momento do seu acceso e que estean libres de virus ou outros elementos lesivos que puidieran causar danos ou alteracións no seu equipo informático.

PROPIEDADE INTELECTUAL

​A totalidade deste sitio web (descrición de produtos, texto, imaxes, marcas, logotipos, botóns, arquivos, cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos) son propiedade da EMPRESA. Todos os logotipos, marcas e deseños que aparecen nesta páxina web forman parte dos dereitos de propiedade intelectual rexistrados por nós,  quedando prohibida calquera modalidade de explotación, é dicir, a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación sen a autorización expresa. O usuario obriga a usar os contidos de forma dilixente, correcta e lícita e, en particular, comprométese a absterse de suprimir ou manipular o copyright e demais datos identificativos dos dereitos da EMPRESA ou dos seus titulares incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismo de información que se puidera incluír nos seus contidos. Así, o usuario absterase de empregar os contidos e, en particular, a información de calquera clase obtida a través do sitio para remitir publicidade, comunicacións con fins comerciais, mensaxes non solicitadas dirixidas a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como a absterse de comercializar ou divulgar de calquera xeito dita información. Así, A EMPRESA poderá establecer, se o considera oportuno, sen prexuízo da única e exclusiva responsabilidade dos Usuarios, os filtros necesarios a fin de evitar que a través das súas páxinas Web poidan verter na rede contidos ou opinións, considerados como racistas, xenófobos, discriminatorios, pornográficos, difamatorios ou que, de calquera xeito, fomenten a violencia ou a diseminación de contidos claramente ilícitos ou nocivos. nautopia.gal é un dominio rexistrado pola EMPRESA e non pode ser utilizado, salvo autorización expresa previa.

PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

De conformidade co disposto na  Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) e o Reglamento Europeo de Protección de Datos, explicarémoslle, a continuación, como recollemos, utilizamos, divulgamos, transferimos e almacenamos a súa información. A presente Política de privacidade é aplicable á información de carácter persoal recollida a través do noso sitio web. É importante que consulte con frecuencia a Política de privacidade por se se actualizou.

Todos os usuarios que acceden á nosa páxina web poderán coñecer todo o seu contido sen a necesidade de facilitar ningunha información de carácter persoal.   Os seus datos persoais só serán recollidos cando vostede cumprimente voluntariamente o(s) noso(s) formulario(s). Neste caso, o usuario garante a autenticidade, exactitude e veracidade da información facilitada, comprometéndose a manter actualizados os datos de carácter persoal de forma que os mesmos respondan, en todo momento, á súa situación real. O usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas e dos prexuízos que as mesmas puideran causar. Mediante esta vía de comunicación vostede acepta de forma expresa recibir comunicacións periódicas unicamente da entidade, que gardará os datos persoais que reciba dos usuarios a través da páxina web en total segredo, garantindo a súa confidencialidade, e adoptará as medidas técnicas necesarias para evitar calquera alteración, pérdida, mal uso, ou acceso non autorizado a estes datos.

Así, comunicámoslle que todos os datos facilitados a través de formularios electrónicos e/ou mediante correo electrónico son os estritamente necesarios para a correcta identificación do remitente. Esta información será tratada con estrita confidencialidade e coa única finalidade de realizar a xestión de solicitudes de información ou presupostos. Vostede queda informado e presta o seu pleno consetimento expreso para utilizar os seus datos para as actividades relacionadas ao obxecto social da entidade.

Como utilizamos os teus datos

Podemos utilizar os seus datos persoais da seguinte maneira:  a información que vostede nos proporcione poderá axudarnos na toma de decisións, a responder solicitudes, mellorar promocións, entender as súas expectativas e proporcionarlle un mellor servizo.

Razón específica: Se proporciona os seus datos persoais para unha fin en concreto, utilizarémolos única e exclusivamente para o relacionado coa fin para a cal se proporcionaron. Por exemplo, se vostede se pon en contacto con nós por correo electrónico, utilizaremos os datos persoais que nos facilite para responder á súa pregunta, xestionar o tema en cuestión ou solucionar o problema, e responderemos á dirección de correo electrónico desde a que se enviou a mensaxe. 

Fins internas.  Podemos usar os seus datos persoais para fins internas como, por exemplo, para basearnos neles coa fin de mellorar o contido e a finalidade dos servizos, comprender mellor a necesidade dos nosos clientes, mellorar os servizos, protexer, identificar ou abordar actividades fraudulentas, reforzar os nosos termos de servizo, xestionar a súa conta e proporcionarlle servizo de atención ao cliente e, de maneira xeral, xestionar os servizos, entre outros. 

Comunicacións comerciais. Sempre que contemos co seu consentimento expreso (que se obterá mediante unha caixa exclusiva presente nos nosos formularios), poderemos usar os seus datos persoais para poñernos en contacto con vostede no futuro para a realización de accións comerciais que poidan ser do seu interese, sempre relacionadas cos produtos e/ou servizos que ofrecemos. En calquera caso, vostede sempre terá dispoñible a opción “deixar de recibir” estas mensaxes electrónicas notificándonolo enviando un correo electrónico á seguinte dirección: nautopia.gal@gmail.com

Como almacenamos os seus datos

Podemos almacenar os seus datos ou transferilos a un terceiro que os almacenará de conformidade con esta Política de privacidade. Adoptamos as medidas que consideramos razoables para protexer os datos persoais contra a perda, mal uso, uso non autorizado, acceso non autorizado, divulgación involuntaria, modificación e destrución. Non obstante, non existen redes, servidores, bases de datos nin transmisións por Internet ou correo electrónico completamente seguras ou exentas de erros. No caso de que se produza unha violación da seguridade dos datos que se encontran baixo a nosa custodia, tomaremos todas as medidas necesarias para mitigar as súas consecuencias e notificaremos este feito á Autoridade de Control, xunto con toda a información relevante para a documentación e comunicación da incidencia.

DEREITOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Os usuarios poderán dirixir unha comunicación por escrito á EMPRESA no enderezo de correo electrónico indicado no encabezamento deste Aviso Legal, incluíndo en ambos casos fotocopia do seu DNI ou outro documento identificativo semellante, para solicitar o exercicio dos dereitos seguintes:

 • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais: vostede poderá preguntarnos se estamos tratando os seus datos;
 • Dereito a solicitar a súa rectificación (no caso de que sexan incorrectos) ou supresión (cando os datos persoais xa non sexan necesarios en relación coas fins para as que foron recollidos ou tratados doutro xeito).
 • Dereito a solicitar a limitación ou cancelación do seu tratamento, en cuxo caso unicamente serán conservados por nós para o exercicio ou a defensa de reclamacións;
 • Dereito a opoñerse ao tratamento: Nós deixaremos de tratar os datos na forma que vostede indique, salvo que por motivos lexítimos imperiosos  ou  o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións se teñan que seguir tratando;
 • Dereito á portabilidade dos datos: no caso de que queira que os seus datos sexan tratados por outra firma, nós facilitarémoslle a portabilidade dos seus datos a calquera outra empresa que nos indique nun formato estruturado, intelixible e automatizado.

Estes dereitos son persoalísimos e serán exercidos polo interesado, sen outras limitacións que as que prevexa a lexislación aplicable. Poderá, non obstante, actuar o representante legal do usuario interesado cando éste se atope en situación de incapacidade o minoría de idade que lle imposibilite o exercicio persoal dos mesmos. O exercicio dos seus dereitos farase efectivo polo Responsable do Ficheiro dentro de dez días seguintes ao da recepción da solicitude. No suposto de que o Responsable do Ficheiro considere que non procede acceder ao solicitado, comunicarallo motivadamente e dentro do prazo sinalado neste apartado. Nos casos en que, sendo procedente a cancelación dos datos, non sexa posible a súa extinción física, tanto por razóns técnicas como por causa do soporte informático utilizado, nós procederemos ao bloqueo dos mesmos coa fin de impedir a súa utilización, ata a súa completa eliminación dos sistemas de información. Reclamación ante a Autoridade de Control.  Se vostede considera  que hai un problema coa forma na que estamos manexando os sus datos, poderá dirixir as súas reclamacións á   autoridade de protección de datos  que corresponda, sendo la  Axencia Española de Protección de Datos  a indicada no caso de España. (www.agpd.es)

OBTENCIÓN DO CONSENTIMENTO

No momento de prover información para completar unha transacción, concertar un servizo ou verificar algún método de pago, implícase que aceptas a cesión de datos para esa razón específica.

As accións comerciais só se exercitarán no caso de obter o seu consentimento expreso.

En todo momento pódese anular o consentimento otorgado.

CESIÓN DE DATOS

A nosa actividade comercial non se fundamenta na venda dos teus Datos persoais. Consideramos que esta información é unha parte vital da nosa relación contigo. Polo tanto, non venderemos os teus datos persoais a terceiros, incluídas terceiras partes publicitarias. Tampouco revelaremos a terceiros datos de carácter persoal referente aos usuarios sen o seu consentimento, salvo obraga legal (por exemplo) en caso dunha citación xudicial ou unha solicitude dun organismo gubernamental, ou se cremos de boa fe que dita acción é necesaria para a) para cumprir cunha obriga xurídica; b) para protexer ou defender os nosos dereitos, intereses ou propiedades, ou os dun terceiro; c) para previr ou investigar ilícitos potenciais en relación cos Servizos; d) para actuar en circunstancias de urxencia para protexer a túa  seguridade persoal; ou e) para resgardar contra responsabilidades xurídicas.  

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS

Nós non realizamos ningunha transferencia de datos persoais a un terceiro país ou organización internacional.

PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os seus datos persoais serán bloqueados cando deixen de ser necesarios para a finalidade para a cal foron recollidos, quedando á disposición exclusiva de Xuíces e Tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións Públicas competentes, en particular as autoridades de protección de datos, para a atención das posibles responsabilidades nadas do tratamento, durante el prazo de prescripción destas. Cumprido o citado prazo, nós procederemos á supresión dos seus datos de forma segura, a non ser que vostede manifeste expresamente o seu desexo de seguir recibindo información comercial sobre os nosos produtos e/ou servizos. Así, vostede tamén poderá solicitar a cancelación deste tratamento en calquera momento e de forma inmediata. Aínda que eliminemos os seus datos persoais, estes poderán seguir existindo en soportes de arquivo ou copia de seguridade durante un tempo adicional por motivos legais, fiscais ou reguladores ou por fins comerciais, lexítimos e legais.

Queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, de forma total ou parcial, dos contidos deste sitio web, sen autorización expresa da titular. A titular reserva o dereito a modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web da titular.