fbpx

Aviso legal

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artigo 10, e da Regulación Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal dase a coñecer a seguinte Información xeral e infórmase:

Correo Electrónico

Comunicámoslle que no suposto de que non desexe seguir recibindo as comunicacións e informacións que vén recibindo mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique cun correo a nautopia.gal@gmail.com. Desta forma os seus datos persoais serán dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións. Esta mensaxe diríxese exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vostede o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

Formularios de Contacto

Formularios de Contacto Xerais:

Conforme ao Regramento Xeral de Protección de datos de carácter persoal, infórmase que a cumprimentación dos nosos formularios conleva que os seus datos personais vaian ser incorporados a tratamentos automatizados da EMPRESA.

Os datos proporcionados conservaranse mentres non solicite o cese da actividade. Os datos non se cederán a terceiros salvo cando exista unha obriga legal. Se desexan exercer o dereito de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, dirixan un escrito (adxuntada fotocopia do DNI) a:

Mail: nautopia.gal@gmail.com

Política de Privacidade e Protección de Datos

En cumprimento á REGULACIÓN (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulación xeral de protección de datos), indicámoslle que os datos persoais que Vd. nos facilita de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a tratamentos automatizados de datos de carácter persoal.

Ditos tratamentos teñen como a súa única finalidade a xestión profesional por parte da EMPRESA, quen é responsable do tratamiento. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial. A EMPRESA cumpre íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

A EMPRESA adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requerido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas.

Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que Vd. presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puideran levar a cabo entes colaboradoras do titular do tratamento e o propio titular do tratamento.

Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamiento de datos feitos xa por parte do titular do tratamiento, sempre e cando a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.

Para que a información que conteñen os nosos tratamentos estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, á maior brevedade posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

Se desexa exercer o derecho de acceso, rectificación, oposición ou supresión, dirixa un escrito (adxuntando fotocopia del DNI) a:

Mail: nautopia.gal@gmail.com

Páxina Web

Que o dominio nautopia.gal a partir de agora website está rexistrado a nome de Lorena García Álvarez

Datos do propietario do website:

Nome Comercial: Na Utopía (En adiante, A EMPRESA)

– NIF: 53484885H

– Nome Responsables: Lorena García Álvarez

– Correo electrónico: nautopia.gal@gmail.com

Estatus de usuario e usos permitidos y prohibidos:

O acceso e/ou uso do sitio web reflexado como website (ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

O usuario comprométese a utilizar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contraver a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así, queda prohibido, o uso da Web con fins ilícitas ou lesivas contra a razón social propietaria do website ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamiento do sitio Web.

Propiedade intelectual e industrial:

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

– A súa reproducción, distribución ou modificación, a non ser que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.

– Calquera vulneración dos dereitos da propietaria do website ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.

– A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.

– Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios, así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio Web.

A propietaria do website non concede ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran traer causa de:

– A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamiento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.

– A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.

– A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.

– A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.

– O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.

-A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio Web.

– O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio Web.

Aos efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido na Web, deberá notificar dita circunstancia á EMPRESA indicando:

– Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación a presenta un terceiro distinto do interesado, deberá indicar a representación coa que actúa.

– Indicación dos contenidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa ubicación na Web.

– Acreditación dos citados dereitos de propiedad intelectual.

– Declaración expresa na que o interesado se responsabiliza da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos aportados por terceiros é da exclusiva responsabilidade dos mesmos.

O establecemento de calquera “hiperenlace” entre unha páxina web e calquera das páxinas web do website estará sometido ás seguintes condicións:

– Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do website.

– A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes ao website.

– Baixo ningunha circunstancia, o propietario do website será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o “hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

Duración e modificacións:

A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido.

Sen prexuízo do anterior, o propietario do website reserva o dereito para, interrumpir, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

Poderase modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estructura e deseño do sitio Web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

Lexislación aplicable e Xurisdición:

As presentes Condicións Xerais rexiranse pola lexislación española.

As cuestións relativas ás Condicións de Uso e Política de Privacidade, así como todas aquelas cuestións que radican e teñan relación en parte ou na súa totalidade cos servizos suministrados a través da aplicación, ríxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española, renunciando expresamente ás partes ao foro que lles corresponda, e someténdose aos Xulgados e Tribunais de A Coruña.